२०.  अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने

२०.  अनुसूचीमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने

मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।