२१. कार्यविधि बनाउन सक्ने

२१. कार्यविधि बनाउन सक्ने

यस नियमावलीमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।