अनुसूची – १ कार्यक्रम  कार्यान्वयन तालिका

अनुसूची – १ कार्यक्रम  कार्यान्वयन तालिका

 

(नियम ९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

कार्यक्रम  कार्यान्वयन तालिका

(जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने विवरण)

जिल्ला: ………………………………………….

निर्वाचन क्षेत्र नं……………………………………………

क्र.सं. सञ्चालन हुने आयोजनाको विवरण सञ्चालन हुने गा.पा/न.पा./ वडा नं.टोल लक्ष्य एकाइ प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक लागत सहभागीबाट व्यहोरिने रकम रु. लाभान्वित जनसङ्ख्या कैफियत
कार्यक्रमबाट प्रदेश स्तर बाट स्थानीय तह बाट गैसस वा अन्य जनसहभागिता जम्मा