अनुसूची – २ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने विवरण

अनुसूची – २ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने विवरण

 

(नियम ९ को उपनियम (5) सँग सम्बन्धित)

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने विवरण

आर्थिक वर्ष: २०७…./०७..

जिल्ला: ……………………………………………………… निर्वाचन क्षेत्र नं……..

प्रदेश: ……………………

क्र. सं. कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तह योजनाको सङ्ख्या विनियोजित रकम कैफियत
………… पालिका      
…………..पालिका      
3 …………..पालिका      
4 …………..पालिका      
5 ………………..      
6 …………………      
अनुसूची ३ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्चको रकम      
  निर्वाचन क्षेत्रको जम्मा

 

     

नोट: कुनै आयोजना एक भन्दा बढी स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने भएमा उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि समितिले कुनै एउटा स्थानीय तहमा पठाउन वा कामको परिमाण अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम बाँडफाँट गर्न सक्नेछ ।