अनुसूची – ३ जिल्ला समन्वय समितिको लागि प्रशासनिक खर्चको रकम

अनुसूची – ३ जिल्ला समन्वय समितिको लागि प्रशासनिक खर्चको रकम

 

(नियम १७ सँग सम्बन्धित)

जिल्ला समन्वय समितिको लागि प्रशासनिक खर्चको रकम

 

क्र. सं. विवरण

(सङ्घीय निर्वा‍चन क्षेत्र भएको सङ्ख्या)

प्रशासनिक खर्च

(सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको लागि विनियोजन भएको रकमको आधारमा)

एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला १% (एक प्रतिशत)
दुर्इ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.५०% (शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत)
तीन वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.४५% (शुन्य दशमलव चार पाँच प्रतिशत)
चार वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.४०% (शुन्य दशमलव चार प्रतिशत)
पाँच वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.३५% (शुन्य दशमलव तीन पाँच प्रतिशत)
छ वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.३०% (शुन्य दशमलव तीन प्रतिशत)
7 दश वटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला ०.२०% (शुन्य दशमलव दुर्इ प्रतिशत)