आयोगको बैठक

आयोगको बैठक

मिति २०७६ साल असार ३० गते आयोगको दशाैं बैठक सम्पन्न भयो । बैठकमा आ‍.व. २०७५/०७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा र आ‍.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत भयो ।