स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५

स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६/२/२७

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।