परिच्छेद–६ औषधी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ औषधी सम्बन्धी व्यवस्था

२४. औषधी आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था : (१) सेवा प्रदायकले चौबीसै घण्टा औषधी उपलब्ध गराउने गरी औषधी बिक्री वितरण कक्ष (फार्मेसी) को व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कक्ष नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्नेछ।

(३) सेवा प्रदायकले कार्यक्रम अन्तर्गत आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाका लागि वितरण गर्ने औषधीको विवरण बोर्डले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।