अनुसूची–१ योगदान रकम

अनुसूची–१ योगदान रकम

(नियम ३ को उपनियम (२) र नियम १५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

योगदान रकम
(क) सर्वसाधारणको लागि योगदान रकमः
१. पाँच जनासम्मको परिवारको लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ,
२. थप प्रत्येक व्यक्तिका लागि वार्षिक सात सय रुपैयाँ ।
(ख) सङ्गठित क्षेत्रका लागि (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत)

बीमित सुरुको तलब स्केलको व्यक्तिगत योगदान सरकार÷रोजगारदाताको योगदान  जम्मा योगदान
कर्मचारी १ % १ % २ %

 

द्रष्टव्यः
१. वार्षिक योगदान रकम दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढी हुने छैन ।
२. सहायकस्तरको कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा न्यूनतम योगदान रकम वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ नपुग भएको अवस्थामा निजले न्यूनतम तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
(ग) सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकका लागि प्रति व्यक्ति योगदान रकम तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ हुनेछ ।