अनुसूची-४ दर्ता सहयोगी छनौट प्रकृया

अनुसूची-४ दर्ता सहयोगी छनौट प्रकृया

(नियम १२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित

दर्ता सहयोगी छनौट प्रकृया

(१) दर्ता सहयोगी छनौटको लागि देहाय बमोजिमको छनौट समिति रहनेछः–
(क) सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष –संयोजक
(ख) सम्बन्धित वडाको सचिव –सदस्य
(ग) स्थानीय स्वास्थ्य संस्था प्रमुख –सदस्य–सचिव
(सम्बन्धित वडामा स्वास्थ्य संस्था नभएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था प्रमुखले सदस्य– सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।)

(२) क्र.स. (१) बमोजिमको छनौट समितिले देहायको प्रक्रिया बमोजिम दर्ता सहयोगी छनौट गर्नु पर्नेछः–
(क) सात दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गर्ने,
(ख) सम्भाव्य उम्मेदवारलाई अन्तवार्ताको माध्यमबाट छनौट गर्ने,
(ग) नतिजा प्रकाशन गर्दा मुख्य र वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने,
(घ) छनौटको अन्तिम सूची बोर्डलाई उपलब्ध गराउने ।