अनुसूची-५ दर्ता सहयोगीसँगको सम्झौता

अनुसूची-५ दर्ता सहयोगीसँगको सम्झौता

(नियम १२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित

दर्ता सहयोगीसँगको सम्झौता

नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (यस पछि “पहिलो पक्ष” भनिने) र दर्ता सहयोगी श्री ……………………………………..(यस पछि “दोस्रो पक्ष” भनिने) बीच स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध लगायतका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्र्न गराउन स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम १२ को उपनियम (३) को अधिकार प्रयोग गरी देहाय अनुसार सम्झौता भई एक एक प्रति लियौं दियौं ।
(अ) दोस्रो पक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ ः—
१. दोस्रो पक्षले आफू छनौट भएको स्थानीय तह र सोभित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सङ्घ, संस्थासँग आवश्यक समन्वयमा रही कार्य गर्नु पर्नेछ ।
२. दोस्रो पक्षले आफ्नो स्थानीय तहका वडाका बासिन्दालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे घर–घरमा गई जानकारी गराई आवश्यक परामर्श गर्ने, आफू छनौट भएको स्थानीय तहको वडाभित्रका नागरिकहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्धता गर्ने, आबद्ध हुन चाहने परिवारकोे बीमालेख फाराममा विवरण भरेर सदस्यको फोटो खिच्ने, योगदान रकम सङ्ककलन गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा लेख (परिचयपत्र) वितरण गर्नु पर्नेछ ।
३. दोस्रो पक्षले फोटो सहितको सङ्कलित विवरण प्रत्येक दिन केन्द्रीय सर्भरमा इन्टरनेट मार्फत पठाउने, इन्टरनेट उपलब्ध नभएमा दर्ता अधिकारीसँगको भेटमा दर्ता अधिकारीको कम्प्युटरमा सार्नु पर्नेछ ।
४. दोस्रो पक्षले सम्भव भएमा सङ्कलित योगदानको रकम बोर्डले तोकेको बैङ्क खातामा यथाशीघ्र जम्मा गर्ने, सम्भव नभएमा आफ्नो क्षेत्रको दर्ता अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
५. दोस्रो पक्षले आबद्धता हुने व्यक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समयमै तोकिएको दर्ता अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ
६. कार्यक्रमसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कार्यविधिहरु दोस्रो पक्षले परिपालना गर्नु पर्नेछ ।
७. दोस्रो पक्षले कार्यक्रमप्रति बफादार र इमान्दार रही नागरिकसँग शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
८. दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षबाट बुझिलिएको मोबाइल सेट, बीमालेख लगायतका अन्य कागजात, जिन्सी सामान र बीमितहरुबाट बुझिलिएको योगदान रकमको सुरक्षा आफैले गर्नु पर्नेछ । उक्त सामान, कागजात, रकम हराए वा नष्ट भएमा नेपाल सरकारको नियमानुसार निजबाट असुल उपर गर्दा दोस्रो पक्ष मञ्जुर हुुनु पर्नेछ ।
९. दोस्रो पक्षले दर्ता सहयोगीको रुपमा कार्य गर्न असमर्थ भएमा सोको कारण सहित तीस दिन अगावै दर्ता अधिकारी मार्फत बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षले दर्ता सहयोगीको काम छोडी जाँदा आÇनो नाममा रहेको सम्पूर्ण नगद तथा जिन्सी सामान दर्ता अधिकारी मार्फत बोर्ड समक्ष बरबुझारथ गर्नु पर्नेछ ।
११ दोस्रो पक्ष आफैं अनिवार्य रुपमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्नेछ र नवीकरण गर्दाको बखत समेत निजको बीमालेख क्रियाशिल भएको हुनु पर्नेछ ।
१२. दोस्रो पक्षले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रगतिको जानकारी नियमित रुपमा दर्ता अधिकारी र बोर्डलाई गराउनु पर्नेछ ।
(आ) पहिलो पक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः–
१. पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्नेछ ।
२. पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्धता गर्न आवश्यक पर्ने सामानको व्यवस्था गर्नेछ ।
३. पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई नियमित रुपमा कुनै तलब वा सुविधा उपलब्ध गराउने छैन । तर कुल जनसङ्ख्याको कार्यक्रममा बीमित सङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा कुल योगदान रकमको देहाय बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउनेछः—
(क) पचास प्रतिशत भन्दा कम भएमा दश प्रतिशत रकम,
(ख) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा बाह्र दशमलव पाँच प्रतिशत रकम,
(ग) असी प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भएमा पन्ध्र प्रतिशत रकम ।
४. उत्कृष्ट कार्य गर्ने दर्ता सहयोगीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
५. दोस्रो पक्षले सम्झौता बमोजिमको काम छाडेमा पहिलो पक्षले निजको सट्टामा बोर्डको वैकल्पिक सूचीबाट नयाँ दर्ता सहयोगीसँग सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
५. यो सम्झौता मिति…………………………देखि लागू हुनेछ । सम्झौताको अवधि सम्झौता लागू हुने मितिदेखि एक वर्षको हुनेछ ।
६. दोस्रो पक्षले सन्तोषजनक कार्य नगरेमा वा तीन महिनासम्म एक परिवार पनि कार्यक्रममा आबद्ध नगरेमा यो सम्झौता जुनसुकै बेलामा भङ्ग हुनेछ ।
पहिलो पक्षको तर्फबाट दोस्रो पक्षको तर्फबाट
औँठा छाप
दायाँ बायाँ

रोहबर रोहबर
नामः नामः
पद र कार्यालयः पद र कार्यालयः
दस्तखतः दस्तखतः

मञ्जुरीः माथि उल्लिखित सबै व्यहोरा ठीक छ । फरक परेमा स्वास्थ्य बीमा ऐनको दफा ३२ को उपदफा (२) बमोजिमको सजायको भागिदार हुन तयार छु ।

आवेदकको हस्ताक्षर ………………………. मिति …………………….

दर्ता सहयोगीको दस्तखतः
नाम थरः सङ्केत नं.:
कार्यालय प्रयोजनका लागि

प्रमाणित गर्नेकोः
दस्तखतः
नाम थरः
मितिः