अनुसूची–६ थप एकलाख रुपैयाँ सम्मको सुविधा पाउने रोगहरु

अनुसूची–६ थप एकलाख रुपैयाँ सम्मको सुविधा पाउने रोगहरु

 

(नियम १७ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित)

थप एकलाख रुपैयाँ सम्मको सुविधा पाउने रोगहरु

१. क्यान्सर

२. मुटु रोग

३. मृगौला रोग

४. हेड इन्जुरी

५. स्पाइनल इन्जुरी

६. सिकलसेल एनिमिया

७. पार्किन्सोनिजम

८. अल्जाइमर