अनुुसूची–८ सेवा सम्झौताको ढाँचा

अनुुसूची–८ सेवा सम्झौताको ढाँचा

(नियम १८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

सेवा सम्झौताको ढाँचा
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को अधीनमा रही सेवा उपलब्ध गराउन दुवै पक्ष सहमत भएकोले संलग्न सेवा सुविधा सूची अन्तर्गतको सेवा प्रदान गर्न यो सम्झौता गरिएको छ ।

१. यो नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (यसपछि “पहिलो पक्ष” भनिने) र ………. स्वास्थ्य संस्था (यस पछि दोस्रो पक्ष भनिने) बीच भएको सम्झौता हो ।
२. पहिलो पक्षको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) दोस्रो पक्षका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराउने,
(ख) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रचार सामग्री (ब्रोसर, पोष्टर आदि) दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउने,
(ग) कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्तिलाई बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, दाबी भुक्तानी तथा उपचार खर्च दररेटका बारेमा जानकारी गराउने,
(घ) दोस्रो पक्षबाट माग दाबी गरिएको भुक्तानी रकम तोकिएको म्यादभित्र भुक्तानी दिने,
(ङ) दोस्रो पक्षलाई बोर्डले तोकेको दरमा बहिरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा र सम्झौता हुँंदाका बखत सहमती भएको व्यवस्था अनुरुप अन्तरङ्ग सेवाको भुक्तानी गर्ने,
(च) पहिलो पक्षले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले व्यहोर्ने भनी उल्लेख भएका औषधीहरु सम्झौता हुँदाका बखत तोकिएको दरमा भुक्तानी गर्ने ।
३. दोस्रो पक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बीमितको क्रियाशील अवधिभित्र नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा थैली अन्तर्गतका सेवा प्रदान गर्नु पर्ने,
(ख) कार्यक्रमका सदस्यलाई शिष्टतापूर्वक यस नियमावली बमोजिमका सेवा सुविधा गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्ने, गराउने,
(ग) दर्ता एवं सोधपुछका लागि उचित प्रबन्ध मिलाउने,
(घ) दाबीहरु बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ङ) दोस्रो पक्षले आफ्नै परिसरमा औषधी वितरण कक्षको व्यवस्थापन गर्ने र सदस्यलाई तोकिएको सेवा तथा औषधीहरु निरन्तर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने,
(च) सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई र सोको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
(छ) सदस्यता दर्ता गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्ने, गराउने,
(ज) सेवा दिनु अघि सदस्यले पाउने सुविधा कति बाँकी छ भन्ने कुराको जानकारी सेवाग्राही सदस्यलाई दिने,
(झ) पहिलो पक्षले दाबी लगायतका विषयमा माग गरेको जवाफ पठाउनु पर्ने,
(ञ) उपचार सेवा दिँदा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरूप सेवा दिनु पर्ने र त्यस्तो मापदण्ड नबनेसम्म प्रचलित उपचार संंहिता (प्रोटोकल) को पालना गर्नु पर्ने,
(ट) दाबी भुक्तानी बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत गर्नु पर्ने,
(ठ) दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा पहिलो पक्षबाट थप विवरण माग भएमा बुझाउनु पर्ने ।
४. पहिलो पक्षले देहायको अवस्थामा सुनुवाईको मौका दिई दोस्रो पक्षसँग भएको सम्झौता स्थगन वा रद्ध गर्न सक्नेछः–
(क) सम्झौता अनुसारको सेवा उपलब्ध नगराएमा,
(ख) स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ बमोजिम राख्नु पर्ने अभिलेख अद्याबीधक गरेको नदेखिएमा वा झुट्टा प्रतिवेदन पेश गरेमा,
(ग) कार्यक्रम सञ्चालनमा लापरबाही गरेमा वा आÇनो संस्थामा त्यस्तो सेवा उपलब्ध हँुदाहँुदै अन्यत्र प्रेषण गरेमा,
(घ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट उठाइएका विषयहरु निर्धारित समयावधि भित्र पालना नगरेमा ।
५. यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै द्विविधा वा विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको सहमतिमा त्यस्तो द्विविधा वा विवादको समाधान गरिनेछ ।
६. यो सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ र सो अवधी समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नवीकरणका लागि आवेदन गर्नु पर्नेछ ।
७. भुक्तानीका दरहरु नवीकरण हुनेछन् । नवीकरण नभएको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित दरमा भुक्तानी हुनेछ ।
८. यो सम्झौता …………………………………….. देखि लागू हुनेछ ।

पहिलो पक्षको तर्फबाट        दोस्रो पक्षको तर्फबाट
नामः                               नामः
पदः                                 पदः
दस्तखतः                       दस्तखतः
कार्यालयः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयः ……………अस्पताल।प्रा.स्वा.के
मितिः                          मितिः

रोहबर                             रोहबर
नामः                            नामः
पदः                            पदः
दस्तखतः                दस्तखतः
कार्यालयः स्वास्थ्य बीमा बोर्ड     कार्यालयः