अनुुसूची–११ कार्यसम्पादन करार

अनुुसूची–११ कार्यसम्पादन करार

(नियम ३१ सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
कार्यसम्पादन करार
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तथा स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ बमोजिम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न हामी दुवै पक्ष सहमत भएकोले यो कार्य सम्पादन करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी लियौं दियौ ।
१. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड (यसपछि “पहिलो पक्ष” भनिने) र कार्यकारी निर्देशक श्री…………… (यस पछि “दोस्रो पक्ष” भनिने) बीच आज मिति ……………………………….मा देहाय बमोजिमको शर्त पालना गर्ने गरी यो कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ ।
२. पहिलो पक्षको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) दोस्रो पक्षलार्ई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराउने,
(ख) बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रशासनिक, भौतिक एवं बित्तीय स्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।
३. दोस्रो पक्षको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षले तोके बमोजिमको लक्ष्य हासिल गर्ने,
(ख) स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २४ अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्ने ।
४. यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै द्विविधा वा विवाद उत्पन्न भएमा दुबै पक्षको सहमतिमा त्यस्तो द्विविधा वा विवादको समाधान गरिनेछ ।
५. यो सम्झौताको अवधि ४ वर्षको हुनेछ ।
६. यो सम्झौता ………………………..देखि लागु हुनेछ ।
पहिलो पक्षको तर्फबाट दोस्रो पक्षको तर्फबाट
नामः                  नामः
पदः                    पदः
दस्तखतः           दस्तखतः
कार्यालयः           स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयः
मितिः                मितिः