अनुुसूची–१३ दर्ता अधिकारीको मासिक प्रतिवेदन फाराम

अनुुसूची–१३ दर्ता अधिकारीको मासिक प्रतिवेदन फाराम

(नियम ३३ सँग सम्बन्धित)

दर्ता अधिकारीको मासिक प्रतिवेदन फाराम

 क्र. सं. स्थानीय तहको  नाम नयाँ दर्ता नवीकरण
 सङ्ख्या रकम लक्ष्य प्रगति रकम

जम्मा

 

 

 

 

 

अन्य क्रियाकलापहरु :