अनुुसुची–१४ प्रदेशको मासिक प्रतिवेदन फाराम

अनुुसुची–१४ प्रदेशको मासिक प्रतिवेदन फाराम

 

(नियम ३३ सँग सम्बन्धित)

प्रदेशको मासिक प्रतिवेदन फाराम

 

 क्र. सं.  प्रदेशको नाम  नयाँ दर्ता  नवीकरण
 सङ्ख्या  रकम  लक्ष्य  प्रगति  रकम
 

अन्य क्रियाकलापहरु :