२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,-

(क)  “ऐन” भन्नाले शिक्षा ऐन, २०२८ सम्झनु पर्छ ।

(ख) “बोर्डको अध्यक्ष” भन्नाले ऐनको दफा ४क. बमोजिम नियुक्त भएको बोर्डको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्झनु     पर्छ ।