४. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

४. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि

(१) बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(२) बोर्डको सदस्य-सचिवले बोर्डको बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना बोर्डका सबै सदस्यहरुलाई बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै दिनु पर्नेछ ।

(३) बोर्डमा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको उपाध्यक्षले गर्नेछ ।

(५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) बोर्डको बैठकको निर्णय बोर्डको अध्यक्ष र बोर्डको सदस्य-सचिवको हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।