राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली, २०७६

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६।०३।१६

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।