जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वनेको विधेयक

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न वनेको विधेयक

प्रस्तावना :- सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सहज र सरल बनाउन र जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना वा पुनर्वासको आधार, मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरी सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम राख्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानूनको संशोधन र एकिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, 

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।