१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

   (१) यी नियमहरुको नाम “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।