फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६

फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७६।१।२३

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।