१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यी नियमहरुको नाम “फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६”  रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।