१०. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने :

१०. प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने :

कारागार कार्यालयहरुबाट प्राप्त सिफारिस तथा कागजातहरु झुट्टा ठहरिएमा त्यस्तो झुट्टा सिफारिस गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ ।