अनुसूची-१

अनुसूची-१

 

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

कैदीको चाल चलन सम्बन्धी अभिलेख

कारागार कार्यालय, ……………….

सि.नं.कैदीको नामकैदीको उमेरगरेको कसूरभएको सजायनिजको मुद्दा नकरात्मक सूचीमा परे/नपरेकोकैद भुक्तान गरेको अवधिकैदमा कुनै किसिमको अनुचित काम गरे/ नगरेकोअनुचित काम गरेको भए त्यसको विवरणकारागार प्रमुखको राय

 

          
          
          
          

 

 

 

चालचलन प्रमाणित गर्ने कारागार प्रमुखको; नाम, थर:

दस्तखतः

मितिः