अनुसूची-१

अनुसूची-१

 

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

कैदीको चाल चलन सम्बन्धी अभिलेख

कारागार कार्यालय, ……………….

सि.नं. कैदीको नाम कैदीको उमेर गरेको कसूर भएको सजाय निजको मुद्दा नकरात्मक सूचीमा परे/नपरेको कैद भुक्तान गरेको अवधि कैदमा कुनै किसिमको अनुचित काम गरे/ नगरेको अनुचित काम गरेको भए त्यसको विवरण कारागार प्रमुखको राय

 

                   
                   
                   
                   

 

 

 

चालचलन प्रमाणित गर्ने कारागार प्रमुखको; नाम, थर:

दस्तखतः

मितिः