अनुसूची-२

अनुसूची-२

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

कैद कट्टा गर्न दिने निवेदनको ढाँचा

 

श्री प्रमुखज्यू,

कारागार कार्यालय, ……………………….. ।

 

विषयः कैद कट्टा गरी पाउँ ।

१. निवेदकको पूरा नाम, थर र ठेगानाः

२. मुद्दाः

३. वादी र प्रतिवादीहरुको नाम, थर र  ठेगानाः

४. मुद्दा फैसला गर्ने अदालतः

५. भएको सजायः

६. मुद्दा अन्तिम भएको मिति वा पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदनको म्याद समाप्त भएको मितिः

७. हालसम्म भुक्तान गरेको सजायः

८. कैद कट्टा गर्नु पर्ने आधार र औचित्यः

९. कैदीको स्वघोषणा: अब उप्रान्त कुनै पनि किसिमको कसूरजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने  छैन ।कुनै कसूरमा संलग्न भएमा कैद कट्टा भएको सजाय समेत भोग्न मञ्जूर गर्दछु ।

 

मैले मलाई भएको सजाय उपर पुनरावेदन गरेको वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहराउने निवेदन दिई सो विचाराधीन रहेको अवस्था छैन।व्यहोरा साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

म आफूले गरेको कसूरका लागि क्षमायाचना गर्दछु ।

 

निवेदकको;

नाम थरः

दस्तखतः

मितिः