बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६

बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६

बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७६।०२।२०
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।