अनुसूची–१ कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा दिइने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची–१ कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा दिइने सूचनाको ढाँचा

(नियम ४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा दिइने सूचनाको ढाँचा
श्री ………………………
…………………..

विषय ः बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइएको सम्बन्धमा ।
उपर्युक्त सम्बन्धमा …………… गाउँपालिका÷नगरपालिका ………………. वडा नं. ……. बस्ने श्री …………….. ले दिनु भएको÷प्रहरीलाई अन्य स्रोतबाट प्राप्त …………… कसूरजन्य कार्यको सूचनाको आधारमा अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने भएको र अनुसन्धानको क्रममा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका देहायका बालबालिकालाई देहायको कारणबाट नियन्त्रणमा नलिई नहुने अवस्था भएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ तथा बाल न्याय सम्पादन (कायविधि) नियमावली, २०७६ को नियम ४ बमोजिम आज मिति ………………….. ….. बजे ……………. जिल्ला, ……… गाउँपालिका÷नगरपालिका वडा नंं. ….. को …………… (स्थान) बाट नियन्त्रणमा लिइएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (३) बमोजिम यो सूचना दिइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई………………(स्थान) मा राखिनेछ ।
नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकाको,
नाम, थर र वतन ः ………………..(बालबालिकाको साङ्केतिक नामसमेत उल्लेख गर्ने)
नियन्त्रणमा लिनु पर्ने कारण ः ……………..
नोट ः यसपछिको काम कारबाहीमा निजको साङ्केतिक नाम प्रयोग गरिनेछ ।

नियन्त्रणमा लिने अधिकारीको,–
दस्तखत ः
नाम, थर ः
दर्जा ः
कार्यालय ः
मिति ः