अनुसूची–३ निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिइने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–३ निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिइने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची–३
(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिइने निवेदनको ढाँचा

श्री…………………………. बाल अदालत/बाल इजलास,
………………………. जिल्ला ।
मार्फत ः ……………………………….
विषयः निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति सम्बन्धमा ।
…………………………… को जाहेरी÷उजुरी÷प्रतिवेदनले वादी …………………….. र प्रतिवादी …………………………… भएको …………………………. मुद्दामा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका देहायका बालबालिकालाई निगरानी कक्षमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले ……………. पटकको लागि मिति ………………. देखि …………………… सम्म अनुसन्धानका लागि ……… दिन निगरानी कक्षमा राख्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम अनुमति पाउन देहायका विवरण र कागजातसहित अनुरोध गरिएको छ ः–
(क) अनुसन्धानको लागि निगरानी कक्षमा राख्नु पर्ने बालबालिकाको विवरण (साङ्केतिक नाम)ः
(ख) कसूरजन्य कार्यको आरोप, त्यसको आधारः
(ग) बयान भए नभएकोः
(घ) बाल मनोविज्ञ वा बाल हितसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसँग परामर्श सेवा उपलब्ध गराए नगराएकोः
(ङ) सम्पन्न भएका अनुसन्धान कार्यको विवरणः
(च) अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको कार्यको विवरणः
(छ) निगरानी कक्षमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने कारणः
(ज) संलग्न कागजातहरूको विवरणः
(१)
(२)
(३)
………………………….
अनुसन्धान अधिकारी