अनुसूची–४ निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिने आदेशको ढाँचा

अनुसूची–४ निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिने आदेशको ढाँचा

(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिने आदेशको ढाँचा

श्री ……………..जिल्ला
बाल अदालत÷बाल इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री………………………….
………………… श्री ………………………….
………………… श्री ………………………….
आदेश
यसमा …….. को जाहेरी÷उजुरी÷प्रतिवेदनले वादी ………….. र प्रतिवादी ……………. भएको ……. मुद्दामा ………….. कार्यालयको चलानी नंं. ……… मिति ……….. को पत्रमा उल्लिखित देहायका बालबालिकालाई …………………………………. आधार र कारणबाट मिति …………… देखि ………………. सम्म ……….. पटक ………… दिन अनुसन्धानको लागि निगरानी कक्षमा राख्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम अनुमति दिइएको छ ।
निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिइएको बालबालिकाको साङ्केतिक नाम ः
(१) ………………………………….
(२) ………………………………….
(३) ………………………………….
(४) ………………………………….
(५) ………………………………….

दस्तखत …………… दस्तखत……………….. दस्तखत ……………
……………….. ……………….. न्यायाधीश

इति संवत्………….. साल ………….. महिना ……… गते रोज ……….. शुभम् ।