अनुसूची–५ निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त नभएको हुँदा परिवार, संरक्षक वा अन्य सङ्घ संस्थाको जिम्मा लगाउने गरी गरिएको आदेशको ढाँचा

अनुसूची–५ निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त नभएको हुँदा परिवार, संरक्षक वा अन्य सङ्घ संस्थाको जिम्मा लगाउने गरी गरिएको आदेशको ढाँचा

(नियम ५ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त नभएको हुँदा परिवार, संरक्षक वा अन्य सङ्घ संस्थाको जिम्मा लगाउने गरी गरिएको आदेशको ढाँचा

श्री ……………..जिल्ला
बाल अदालत÷बाल इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री………………………….
………………… श्री ………………………….
………………… श्री ………………………….
आदेश

यसमा …….. को जाहेरी÷उजुरी÷प्रतिवेदनले वादी ………….. र प्रतिवादी ……………. भएको ………….. मुद्दामा ………….. कार्यालयको चलानी नंं. ……… मिति ……….. को पत्रमा उल्लिखित देहायका बालबालिकालाई निज÷निजहरूको ………………………………………………………………. अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निज÷निजहरूलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले निगरानी कक्षमा राख्न अनुमति दिइएको छैन । निज बालबालिकालाई यस अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक, निजहरू नभएमा बालबालिकाको हक हित संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको …………. संस्था वा ………. बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ सोको कागज गराई मिसिल संलग्न राख्नू भनी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (८) बमोजिम यो आदेश गरिदिएको छ ।

दस्तखत …………… दस्तखत……………….. दस्तखत ……………
……………….. ……………….. न्यायाधीश

इति संवत्…………… साल ………….. महिना ……… गते रोज ………. शुभम् ।