अनुसूची–६ अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा गर्ने निर्णयको ढाँचा

अनुसूची–६ अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा गर्ने निर्णयको ढाँचा

(नियम ९ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)
अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलले बालबालिकालाई दिशान्तर गर्दा गर्ने निर्णयको ढाँचा

श्री ……………… कार्यालयका अनुसन्धान अधिकारी÷सरकारी वकिल श्री ……………….ले दिशान्तर गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णय
१. कसूरसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण ः–
(क) कसूरबाट पीडितको विवरण ः
(ख) कसूरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकाको विवरण ः
(ग) कसूरजन्य कार्यको सूचनाको संक्षिप्त विवरण ः
(घ) अनुुसन्धान तथा सोबाट प्राप्त प्रमाण सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यहोरा ः
(ङ) बालबालिकाउपर लागेको कसूजन्य कार्यको आरोप बमोजिम हुन सक्ने अधिकतम सजाय ः
२. अध्ययन प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण ः–
(क) बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञबाट प्राप्त बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष ः
(ख) समाजसेवीबाट प्राप्त आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था तथा परिवेशको अध्ययन विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष ः
३. दिशान्तर गर्दा विचार गरिएका कुराहरू ः–
(क) कुन कानूनको कुन व्यवस्थाबाट दिशान्तर गर्न मिल्ने हो सो कुरा ः
(ख) दिशान्तर गर्दा विचार गरिएका विषयहरू र प्राप्त भएका सहमतिसम्बन्धी विवरण ः
४. दिशान्तर गर्न कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको हो सो सम्बन्धी विस्तृत विवरण ः–
५. निर्णय ः–
उल्लिखित ……………..तथ्य, आधार ……………. अध्ययन प्रतिवेदन तथा पक्षहरूको ……………….. सहमति र ……………………….. कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न मिल्ने देखिएको र निज श्री …………………… लाई ……………….. कारणबाट दिशान्तर गर्दा निजको सर्वाेत्तम हित कायम हुने देखिएकोले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड ……………….. बमोजिमको ………………………….. प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी यो दिशान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ । ………………… अवस्था भएकोले ……………. दिशान्तरको अवधि तोकिदिएको छ । पीडितलाई भएको हानि नोक्सानी बापत सोही ऐनको दफा २९ को उपदफा (८) बमोजिम ………………………………………… गर्ने निर्णय गरिदिएँ । यस निर्णयमा चित्त नबुझेमा ………………… बाल अदालतमा तीस दिनभित्र निवेदन दिनु होला । निर्णयको जानकारी ………………………………… (कार्यालय), केन्द्रीय बाल न्याय समिति र ……………….. बाल अदालतलाई दिनू ।

निर्णय गर्ने अनुसन्धान अधिकृत÷सरकारी वकिलको,–
दस्तखत ः
कार्यालयको छाप ः नाम, थर ः
दर्जा ः
मिति ः

इति संवत् …………… साल …………. गते रोज ……….. शुभम् ।