अनुसूची–८ बाल अदालतले गर्ने फैसलाको ढाँचा

अनुसूची–८ बाल अदालतले गर्ने फैसलाको ढाँचा

(नियम २६ सँग सम्बन्धित)
बाल अदालतले गर्ने फैसलाको ढाँचा
श्री ……………..जिल्ला
बाल अदालत/बाल इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री………………………..
……………… श्री………………………………..
………………श्री………………………………….
फैसला
संवत् ……………..को स.फौ.नं. ।
दर्ता नं. ः
दर्ता मिति ः
निर्णय नं.ः
मुद्दा ः ……………….सम्बन्धी कसूरजन्य कार्य ।
वादीको नाम, थर र वतन ः…………………… प्रतिवादीको नाम, थर र वतनः……………………..
ऐ.ऐ. को साक्षी ः ऐ.ऐ. को साक्षी ः
………………………… ……………………..
………………………… ……………………..
प्रमाण कागज ः प्रमाण कागज ः
………………………. …………………………
………………………. …………………………
अदालतबाट बुझेकोे
साक्षी ः
………………………
………………………
प्रमाण कागज ः
………………………
………………………

कानून व्यवसायी
वादीको तर्फबाट ः प्रतिवादीको तर्फबाट ः
…………………………. …………………………….
…………………………. …………………………….
अवलम्बित नजिर ः
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ बमोजिम यस इजलासमा पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ः–
तथ्य खण्ड ः
(१) जाहेरी वा प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, प्रतिवादीको बयान, उमेरको प्रमाण, अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका वा सङ्कलन गरिएका सबुद दशी प्रमाण, घटना विवरण कागज, शारीरिक तथा मानसिक परीक्षण प्रतिवेदन, सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रमाण कागजहरूको क्रमबद्ध सार संक्षेप ।
(२) अभियोग मागदाबीको संक्षिप्त विवरण ।
(३) प्रतिवादीको इजलासमा भएको बयानको सारसंक्षेप ।
(४) पुर्पक्षको आदेश, अभिभावक वा अन्य सामाजिक संस्थामा जिम्मा लगाएको वा बालसुधार गृहमा राख्न पठाएकोमा प्रोवेशन अधिकारीले दिएको प्रगति विवरण प्रतिवेदन ।
(५) सम्बन्धित पक्षका साक्षी एवं विशेषज्ञको बकपत्र ।
(६) समाजसेवीको राय ।
(७) बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको राय ।
ठहर ः
(८) सम्बन्धित पक्षको कानून व्यवसायीको परिचय र बहस जिकिरहरू ।
(९) नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिम बालबालिकाले इजलाससमक्ष व्यक्त गरेको कुरा ।
(१०) नियम २१ को उपनियम (४) बमोजिम पीडितले इजलास समक्ष व्यक्त गरेको कुरा ।
(११) ठहर गर्नु पर्ने विषय ।
(१२) अभियोग दाबी, प्रतिवादीको बयान, दुवै पक्षको साक्षीहरूको बकपत्रलगायतका तथ्य सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन ।
(१३) समाजसेवी, बाल मनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको रायको विश्लेषण ।
(१४) आरोप प्रमाणित हुने वा नहुने आधार कारणहरू ।
(१५) ठहर गर्दा लिइएका तथ्यगत एवं कानूनी आधार र कारणहरू ।
सजाय निर्धारण
(सजाय निर्धारण सम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन बमोजिम निर्धारण गर्ने)
(१५) सजाय पूर्वको प्रतिवेदन ।
(१६) सजाय निर्धारणका आधार, कारण र सोको प्रक्रिया ।
(१७) सजाय तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण । (झुट्टा बकपत्र गर्नेलाई समेत)
(१८) सुधार एवं पुनस्र्थापनाका बैकल्पिक उपाय सम्बन्धी आदेश ।
(१९) अन्य विशेष केही भए सो कुराहरू ।
तपसिल
(१) माथि ठहर खण्डमा लेखिए बमोजिम यस्तो ठहर भएकोले यसो गर्नु ।
(२) म्यादभित्र पुनरावेदन गर्नू ।
(३) मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

दस्तखत …………… दस्तखत……………….. दस्तखत ……………
……………….. ……………….. न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीको,–
नाम, थर ः
दर्जा ः
इति संवत् ……..साल …….गते रोज………..शुभम्………………………………………….।

अड्डाको छाप प्रमाणीकरण मिति ः