अनुसूची–९ सामाजिक/मनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा

अनुसूची–९ सामाजिक/मनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा

(नियम ३९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
सामाजिक/मनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदनको ढाँचा
श्री …………………
…………………………………….

विषयः सामाजिकरमनोसामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरिएको बारे ।
१. कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको विवरणः
(क) बालबालिकामाथि लगाइएको आरोपको ब्यहोराः
…………………………………..
……………………………………
(ख) बालबालिकाको व्यक्तिगत र पारिवारिक विवरणः
(१) बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणः
(क) नाम, थरः…………………………. (ख) उमेरः ….. (ग) लिङ्गः……..
(घ) स्थायी ठेगानाः…………………………..
(ङ) अस्थायी ठेगानाः ……………………………….
(च) पहिले कुनै संस्थामा बसेको भए त्यसको विवरणः …………
(२) पारिवारिक विवरणः
(क) बाबुकोः–
नामः……………………. पेशाः………………………..
ठेगानाः ………………………..
आफ्नो बाबु बाहेक आमाले अर्को विवाह गरेको भए सो सम्बन्धी ब्यहोराः–
(ख) आमाकोः–
नाम ः ………………….. पेशा ः……………………
ठेगाना ः ……………………
आÇनो आमा बाहेक बाबुले अर्को विवाह गरेको भए सो सम्बन्धी ब्यहोरा ः–
नाम ः ………………….. पेशा ः……………………
ठेगाना ः ……………………
(ग) संरक्षक भए निजको नाम, पेशा र ठेगाना ः
(घ) पाल्ने वा हुर्काउने अरु कोही भए ः
(ङ) दाजु, भाइ ः
(च) दिदी, बहिनी ः
(छ) सँगै बसेका अन्य नातेदार ः
(३) सामाजिक र आर्थिक स्थिति ः
(४) परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई अदालत वा अन्य निकायबाट फौजदारी कसूरमा अभियोग लागेको वा सजाय पाएको भए सो सम्बन्धी विवरण ः
(५) जीविकोपार्जनको स्तर ः
(६) बाबु, आमा तथा परिवारको अन्य सदस्यको आपसी सम्बन्ध (पारिवारिक विखण्डन भए सो कुरा) ः
(७) बालबालिकाको अन्य विवरण ः
(क) शारीरिक स्थिति ः
(ख) बानी ब्यहोरा, रुचि, चाख (आचरणसम्बन्धी उल्लेखनीय कुरा) ः
(ग) खास विशेषता वा व्यक्तिगत स्वभाव ः
(घ) साथी संगतसँगको सम्बन्ध र उनीहरूको प्रभाव ः
(ङ) घर छाडेर आएको भए सोको विवरण ः
(च) विद्यालय र शैक्षिक विवरण (विद्यालय जान छाडेको भए सो सम्बन्धी ब्यहोरा) ः
(छ) काम गरेको भए कामको प्रकृति र सो सम्बन्धी अन्य विवरण ः
(ज) काम छाडेको भए सोको कारण ः
(झ) छिमेकी र बालबालिकालाई चिनेका व्यक्तिहरूको भनाइ ः
(ञ) घर तथा विद्यालयमा अनुशासन प्रतिको दृष्टिकोण ः
(ट) थप केही कुरा भएमा ः
७. प्रतिवेदनको निष्कर्ष वा प्रतिवेदनकर्ताको राय र त्यसका आधार ः
(क) संवेगात्मक तथ्य ः
(ख) शारीरिक अवस्था ः
(ग) बौद्धिक क्षमता वा स्तर ः
(घ) सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष ः
(ङ) समस्या देखिनुका कारक तत्व ः
(च) कसूरजन्य कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण ः
(छ) बालबालिकालाई सुधार गर्न सकिने सम्भावना ः
(ज) बालबालिकाको कुनै अपेक्षा भए सो सम्बन्धी विवरण ः
(झ) सुधारको सम्भावना भएको भए सुधारको लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपाय सम्बन्धी सुझाव ः

उल्लिखित प्रतिवेदनको ब्यहोरा ठीक साँचो छ ।
प्रतिवेदन दिनेको,–
दस्तखत ः
नाम, थर ः
मिति ः
दन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६