तुइन  दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५

तुइन  दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५

प्रकाशन र प्रमाणिकरण मिति

२०७५।०९।३०

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2013 को दफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले  देहायका नियमहरु बनाएको छ ।