१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।