२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा  यस नियमावलीमा,-

(क)   “कोष” भन्नाले नियम ३ बमोजिमको तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “जिल्ला समिति” भन्नाले नियम ७ बमोजिमको जिल्ला समिति सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “तुइन” भन्नाले नदी, खोला वा खोल्सा तर्नको लागि काठको खम्बा वा सिमेन्ट प्रयोग गरी बनाइएको टावर वा रूखमा एउटै लठ्ठा वा मोटो डोरीको प्रयोग गरी फलामे टोकरी वा काठको बाकस (प्लेटफर्म) र घिर्नी (पुल्ली) प्रयोग गरी बनाइएको सार्वजनिक रुपले मानिस, जनावर वा सामान ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने माध्यम सम्झनु पर्छ ।

(घ)      “प्रभावित व्यक्ति” भन्नाले तुइनबाट मानिस, जनावर वा सामान ओसारपसार गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी घाइते वा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तुइन दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग वा अशक्त भएका व्यक्तिका नाबालक सन्तान र एकासगोलमा रहेका परिवारका आश्रित सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु  पर्छ ।

(च)   “समिति” भन्नाले नियम 5 बमोजिमको कोष परिचालन समिति सम्झनु पर्छ ।