३.कोषको स्थापना र सञ्चालन

३.कोषको स्थापना र सञ्चालन

(१) तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार, राहत तथा उनीहरुको जीविकोपार्जनमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको  छ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ:-

(क)    नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख)    स्वदेशी संघ, संस्था, व्यवसायी वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,

(ग)     अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(3) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(४) कोषको सञ्चालन समितिको सदस्य-सचिव र मन्त्रालयको लेखा अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।