५. कोष परिचालन समिति

५. कोष परिचालन समिति

(१) कोषको सञ्चालनको लागि मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको एक कोष परिचालन समिति रहनेछ :-

(क) सचिव, मन्त्रालय                                                            – अध्यक्ष

(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय      – सदस्य

(ग) सहसचिव, नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय                       – सदस्य

(घ) सहसचिव, मन्त्रालय                                                    – सदस्य-सचिव

(२) समितिले कोषको सञ्चालन र परिचालन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेछ ।

(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।