४. कोषको प्रयोग

४. कोषको प्रयोग

  (१) कोषमा जम्मा भएको रकम देहाय बमोजिमको कार्यमा प्रयोग गरिनेछ :-

(क)   तुइन दुर्घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिको उद्दार तथा स्वास्थ्य उपचार गर्न,

(ख)   तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न,

(ग)     तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित बालबालिकाले आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार बाबु वा आमाको काजक्रिया गर्नु पर्ने वा शोकवरण गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि राहत उपलब्ध गराउन,

(घ)   तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यले अन्य आवश्यक काम कारबाही गर्न ।

(2) उपनियम (१) बमोजिम कोषको प्रयोग गर्दा बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।