६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-

(क)   कोषको सञ्चालन चुस्त र दुरुस्त रुपमा गर्ने, गराउने,

(ख)   नियम ४ मा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यको लागि रकम उपलब्ध गराउन जिल्ला समितिबाट प्राप्त सिफारिसको जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा आवश्यक रकम यकिन गरी निकासा दिने,

(ग)   तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको पहिचान गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने,

(घ)   कोष परिचालन सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।