७. जिल्ला समिति

७. जिल्ला समिति

(१) तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोगको लागि सिफारिस गर्न जिल्लास्तरमा देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः-

(क)   प्रमुख जिल्ला अधिकारी                                                    – अध्यक्ष

(ख)   जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको

सो समितिको सदस्य                                                          – सदस्य

(ग)     सम्बन्धित स्थानीय तहको उपाध्यक्ष                                – सदस्य

(घ)     प्रमुख, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय           – सदस्य

(ङ)     जिल्ला समन्वय अधिकारी                                              – सदस्य-सचिव

(२) जिल्ला समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस नियमावलीमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(४) जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा   रहनेछ ।