८. सहायता सम्बन्धी कार्यविधि

८. सहायता सम्बन्धी कार्यविधि

(१) तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको तत्काल उद्दार गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नु पर्नेछ ।

(२) तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिले सहयोगको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस सहित जिल्ला समितिको सचिवालयमा निवेदन दिनु    पर्नेछ ।

(३) जिल्ला समितिले दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोगको लागि सिफारिस गर्नु पूर्व तुइन दुर्घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदन लिई अन्य आवश्यक विवरण समेत सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।

(४) जिल्ला समितिले उपनियम (३) बमोजिमको विवरणको मूल्याङ्कन तथा तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको पहिचान गर्न आवश्यक जाँचबुझ गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरी प्रभावित व्यक्तिलाई सहायता उपलब्ध गराउन पन्ध्र दिनभित्र समिति समक्ष सिफारिस गरी सक्नु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम जिल्ला समितिबाट भएको सिफारिस सम्बन्धमा समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा स्वास्थ्य उपचारको लागि भएको खर्च रकम तत्काल राहत स्वरुप उपलब्ध गराउनुको साथै त्यस्तो व्यक्तिलाई सीपमुलक तालीमको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।