९. तुइन विस्थापन

९. तुइन विस्थापन

(१) यो नियमावली प्रारम्भ भए पछि कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै पनि प्रकारको तुइन निर्माण गर्नु हुँदैन ।

(२) यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका निजी वा सार्वजनिक तुइनलाई यो नियमावली प्रारम्भ भएको बढीमा दुई वर्षभित्र स्थानीय तहले विस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) विपरीत निर्माण भएको तुइन दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यसरी तुइन निर्माण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय जिम्मेवार हुनेछ ।