१०. अनुगमन गर्ने

१०. अनुगमन गर्ने

(१) कोषबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग भए  वा नभएको तथा जुन प्रयोजनको लागि कोषबाट रकम प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि खर्च भए वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा कोषको रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएकोमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी  कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्नेछ ।