११. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण

११. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण

(१) कोषको लेखा नेपाल सरकारको स्वीकृत लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।

(२) कोषको आय-व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।