१२. प्रतिवेदन

१२. प्रतिवेदन

समितिले यस नियमावली बमोजिम भए गरेका कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको साउन मसान्तभित्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।