१३. अधिकार प्रत्यायोजन

१३. अधिकार प्रत्यायोजन

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा मन्त्रालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।