1४. कोषको निष्क्रियता

1४. कोषको निष्क्रियता

(१) यो नियमावली प्रारम्भ भएको दुई वर्ष पछि कोष स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई वर्ष पुग्नु अगावै नियम ९ बमोजिम तुइन विस्थापन भएमा त्यसरी तुइन विस्थापन भए पछि कोष निष्क्रिय हुनेछ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम कोष निष्क्रिय हुँदा कोषमा रहेको रकम मन्त्रालयले सङ्‌घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।