१५. कार्यविधि बनाउन सक्ने

१५. कार्यविधि बनाउन सक्ने

 यस नियमावली बमोजिमको कोष सञ्चालन गर्ने तथा प्रभावित व्यक्तिलाई उद्दार, राहत तथा सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समितिले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।